Podstrona: Prowadzone zajęcia dydaktyczne / Wizytówka pracownika PRz

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Prace dyplomowe

red. Dorota Stadnicka

Komunikacja w ramach realizacji pracy dyplomowej:

- on line na MS Teams

- mailowa, przy zachowaniu następujących zasad:

    1 - W tytule maila należy napisać: "praca dyplomowa - inżynierska" lub "praca dyplomowa - magisterska"
    2 - Na początku maila należy podać rodzaj studiów, (np. MP-DI), planowany termin obrony i tytuł pracy, jeżeli ustalono.
    3 - Mail należy podpisać imieniem i nazwiskiem
    4 - Należy zachować ciągłość korespondencji

Konsultacje i złożenie pracy dyplomowej

1. Konsultacje pracy dyplomowej odbywają się w planowych terminach konsultacji lub innym terminie ustalonym z dyplomantem. Konsultacje pracy nie odbywają się w lipcu  po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej oraz w sierpniu i wrześniu.

2. Gotowa praca dyplomowa powinna być złożona u Promotora najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

3. Student może bronić pracę dyplomową we wrześniu tylko wtedy, jeżeli odpowiedni Prodziekan wyrazi na to zgodę oraz jeżeli student złoży u Promotora gotową pracę w lipcu przed zakończeniem sesji poprawkowej.

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA GRAFICZNEGO PRACY DYPLOMOWEJ

na etapie konsultacji oraz w wersji gotowej:

- czcionka 13 pkt

- odstęp 1,5

plik Word i dodatkowo Visio, Excel lub inny w zależności od potrzeb.

Pozostałe wytyczne do opracowania pracy dyplomowej: POBIERZ

Praca dyplomowa powinna dotyczyć konkretnego problemu występującego w istniejącej organizacji.

Tematy prac dyplomowych mogą dotyczyć m.in. następujących zagadnień:

 1. Mapowanie strumienia wartości w produkcji i usługach
 2. Skracanie czasów przezbrojeń z wykorzystaniem metody SMED
 3. Rozwiązywanie problemów produkcyjnych poprzez zastosowanie rozwiązań typu Poka Yoke
 4. Zastosowanie metodyki Six Sigma do doskonalenia jakości procesów
 5. Doskonalenie niezawodności maszyn technologicznych z wykorzystaniem TPM
 6. Zastosowanie metod i narzędzi zarządzania jakością do analizy problemów jakościowych
 7. Zastosowanie metod i narzędzi lean do doskonalenia organizacji pracy w organizacjach

Temat pracy dyplomowej może być dostosowany do konkretnych problemów występujących w firmach.

Spis treści pracy dyplomowej

Wykazy ważniejszych oznaczeń, rysunków, tabel i załączników
1. Wprowadzenie (wstęp)
2. Analiza aktualnego stanu wiedzy o zagadnieniach dotyczących pracy
3. Sformułowanie założeń oraz nakreślenie celu pracy
4. Omówienie metodyki pracy oraz stosowanych narzędzi i/lub oprogramowania
5. Opis zrealizowanej pracy
6. Analiza i omówienie wyników pracy
7. Podsumowanie i wnioski końcowe
Literatura
Załączniki

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

red. Dorota Stadnicka

Materiały do przedmiotu dostępne są na MS Teams.

Zasady zaliczenia przedmiotu:

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zaliczenie ćwiczeń powinno być uzyskane do ustalonego terminu.
 2. Przygotowanie pracy pisemnej do ustalonego terminu.
 3. Pozytywna ocena z egzaminu/pisemnego zaliczenia przedmiotu. Warunkiem podejścia do egzaminu/zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia ze zrealizowanych ćwiczeń i złożenie pracy pisemnej.

 

Egzamin pisemny / Pisemne zaliczenie przedmiotu składa się z dwóch części:

Część I  - Teoretyczna - Pytania otwarte i/lub zamknięte

Część II - Praktyczna - Zadania

Na egzamin/zaliczenie należy przynieść ze sobą papier kancelaryjny.

 

Najczęściej popełniane błędy w realizacji zadań:

 1. Niewłaściwy dobór narzędzi do analizy problemu.
 2. Niewłaściwe wykorzystanie narzędzi jakości.
 3. Nieodpowiednia kolejność realizacji analiz.
 4. Brak logicznego powiązania pomiędzy kolejnymi analizami.
 5. Brak wniosków z przeprowadzanych analiz.
 6. Przeprowadzone analizy niespójne z celem zadania.

Zadania oceniane są pod względem:

- właściwego doboru narzędzi do analizy,

- właściwego przeprowadzenia analizy,

- właściwego wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonej analizy.

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie/pisemnym zaliczeniu przedmiotu:

 1. Potrzeba zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 2. Potrzeba zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie
 3. Znaczenie KAIZEN
 4. Znaczenie TQM
 5. Znaczenie Six Sigma
 6. Podstawowe normy dotyczące zarządzania jakością i bezpieczeństwem
 7. Zasady zarządzania jakością
 8. Diagram Ishikawa
 9. Wykres Pareto-Lorenza
 10. Metoda 5xDlaczego?
 11. Drzewo decyzyjne
 12. Karty kontrolne
 13. Analiza FMEA
 14. Cele nagród jakości
 15. Ocena ryzyka zawodowego
 16. Zasada ciągłego doskonalenia
 17. Wykorzystanie poszczególnych metod i narzędzi zarządzania jakością na określonych etapach cyklu życia wyrobu
 18. Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością
 19. Narzędzia wykorzystywane do wizualizacji przebiegu procesu
 20. Narzędzia wykorzystywane do poszukiwania rozwiązań problemów
 21. Narzędzia wykorzystywane do gromadzenia danych
 22. Narzędzia wykorzystywane do bieżącej kontroli procesów
 23. Diagram pokrewieństwa
 24. Diagram tablicowy
 25. Diagram sieciowy
 26. Wykres korelacji
 27. QFD
 28. Góra lodowa kosztów jakości
 29. Rachunek kosztów jakości

Polecana literatura:

 1. Problemy w obszarach produkcyjnych. Cześć 1. Proste metody w trudnych zadaniach. Studia przypadków. Kompendium wiedzy. Pod red. Doroty Stadnickiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2021. POBIERZ PDF
 2. Problemy w obszarach produkcyjnych. Cześć 2. Pracownik i technologie przyszłości. Studia przypadków. Kompendium wiedzy. Pod red. Doroty Stadnickiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2021. POBIERZ PDF
 3. Stadnicka D.: Wybrane metody i narzędzia doskonalenia procesów w praktyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2016
 4. Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością : teoria i praktyka. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice: 2008.
 5. Sęp J., Pacana A.: Metody i narzędzia zarządzania jakością. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów: 2001.
 6. Hamrol A.: Zarządzanie i inżynieria jakości. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.
 7. Hamrol A.: Strategie i praktyki sprawnego działania LEAN,SIX SIGMA i inne. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
 8. Sałaciński T.: Quality Engineering in Manufacturing Technology. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020.
 9. Patrz również: https://leanacademy.wbmil.prz.edu.pl/

Zarządzanie produkcją odchudzoną

red. Dorota Stadnicka

Materiały do przedmiotu dostępne są w MS Teams.

Zasady zaliczenia przedmiotu:

 1. Obecność na zajęciach obowiązkowa.
 2. Realizacja i zaliczenie ćwiczeń do końca semestru - ćwiczenia realizowane na zajęciach oraz w ramach pracy własnej.
 3. Pozytywna ocena z egzaminu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie projektów.

Forma oddawania prac pisemnych:

- prace realizowane na zajęciach na papierze kancelaryjnych i oddawane pod koniec zajęć lub w wersji elektronicznej w przypadku realizacji zajęć w trybie zdalnym umieszczane na platformie e-learning.prz.edu.pl, lub na MS Teams (w zależności od ustaleń),

- projekt VSM: zestaw danych (Word), VSM stan aktualny (Visio), analiza (Word), VSM stan przyszły (Visio), 

- projekt wdrożenia nowego wyrobu do produkcji na MS Teams.

 

Forma i sposób przeprowadzenia egzaminu

Egzamin pisemny składa się z co najmniej z jednego z poniżej wymienionych elementów (według ustaleń):

- Pytania otwarte - student musi odpowiedzieć na każde pytanie i uzyskać co najmniej 1 pkt z dwóch możliwych do uzyskania przy każdym pytaniu lub test wielokrotnego wyboru z punkami ujemnymi.

- Zadania dotyczące mapowaniem strumienia wartości

- Zadanie dotyczące opracowanie raportu A3

Zagadnienia na egzamin z przedmiotu Zarządzanie Produkcją Odchudzoną

 1. Znaczenie Lean Manufacturing dla współczesnych przedsiębiorstw
 2. Zasady szczupłego myślenia
 3. System Produkcyjny Toyoty
 4. Mapowanie zrównoważonego strumienia wartości
 5. Siedem strat w organizacji i ich eliminacja z wykorzystaniem prostych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii
 6. Bilansowanie pracy operatorów i standaryzacja pracy
 7. Standardowe dokumenty pracy
 8. Narzędzia Lean Manufacturing
 9. Raport A3
 10. Znaczenie zaangażowania najwyższego kierownictwa w rozwój systemu Lean Manufacturing
 11. Ustalanie taktyki. Struktura QCDISME
 12. Terminologia dotycząca Lean Manufacturing

 

Zalecana literatura

 1. Stadnicka D.: Wieloaspektowe podejście do zwiększania efektywności przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2018.
 2. Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W.: Lean Manufacturing. Doskonalenie produkcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2015.
 3. Rother M. , Shook J.: Naucz się widzieć. Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska. Wrocław, 2009.
 4. Stadnicka D.: Wybrane metody i narzędzia doskonalenia procesów w praktyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2016.
 5. Lean Manufacturing. Kompendium wiedzy. Pod red. Doroty Stadnickiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2021.
 6. Problemy w obszarach produkcyjnych. Cześć 1. Proste metody w trudnych zadaniach. Studia przypadków. Kompendium wiedzy. Pod red. Doroty Stadnickiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2021.
 7. Problemy w obszarach produkcyjnych. Cześć 2. Pracownik i technologie przyszłości. Studia przypadków. Kompendium wiedzy. Pod red. Doroty Stadnickiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2021.

Wiedzę można poszerzyć studiując inne pozycje literaturowe:

https://leanacademy.wbmil.prz.edu.pl patrz zakładka Źródła wiedzy

Metoda 6 sigma

red. Dorota Stadnicka

Materiały do przedmiotu dostępne są na stronie: ilalean.prz.edu.pl w zakładce 'Pobierz', na hasło podane na zajęciach, przez dwa tygodnie od rozpoczęcia semestru.

Zasady zaliczenia przedmiotu:

 1. Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe.
 2. Oddanie sprawozdań i zaliczenie laboratorium.
 3. Opracowanie projektu Six Sigma spełniającego ustalone wymagania i jego publiczna obrona w terminie ustalonym dla grupy.
 4. Pisemne zaliczenie przedmiotu.

Najpóźniej 24 godziny przez obroną należy w wersji elektronicznej przesłać: Prezentację Power Point, dane w pliku Microsoft Excel, analizy w pliku Minitab na adres dorota.stadnicka@prz.edu.pl.

Nazwy plików powinny zawierać nazwiska autorów (np. 'Kowalski_Jan.doc' lub 'Kowalski_Jan_Nowak_Anna.doc').

W tytule maila należy podać: "PROJEKT SIX SIGMA", a w jego treści:

Tytuł projektu: ......................................

Autor/Autorzy: ....................................

Polecana literatura

 1. Adam Hamrol, Strategie i praktyki sprawnego działania: LEAN, SIX SIGMA i inne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 2015.
 2. George Eckes, SIX Sigma jako trwały element kultury organizacji, MT Biznes, Warszawa: 2011.
 3. George Eckes, Rewolucja SIX Sigma: jak General Electric i inne przedsiębiorstwa zmieniły proces w zyski. MT Biznes, Warszawa: 2010
 4. Issa Bass, Barbara Lawton, Lean Six Sigma using SigmaXL and Minitab. McGraw-Hill Companies, New York, London: 2009
 5. Issa Bass, Six Sigma statistics with Excel and Minitab. McGraw-Hill Companies, New York: 2007
 6. Peter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanagh, Six sigma: sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy Motorola. Wydaw. K.E.Liber, Warszawa: 2007
 7. Matt Barney, Tom McCarty “Nowa Six Sigma”. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005.
 8. Jack Welch, Suzy Welch “Winning znaczy zwyciężać”. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2005.
 9. William Latzko, David M. Saunders „Cztery dni z dr Demingiem”. Nowoczesna teoria zarządzania. WNT, Wraszawa 1998.

Zarządzanie procesowe

red. Dorota Stadnicka

Materiały do przedmiotu dostępne są na MS Teams.

Zasady zaliczenia przedmiotu:

 1. Obecność na zajęciach obowiązkowa.
 2. Realizacja i zaliczenie ćwiczeń do końca semestru - ćwiczenia realizowane na zajęciach oraz w ramach pracy własnej.
 3. Pozytywna ocena z egzaminu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Forma oddawania prac pisemnych:

- prace realizowane na zajęciach na papierze kancelaryjnych i oddawane pod koniec zajęć lub w wersji elektronicznej w przypadku realizacji zajęć w trybie zdalnym umieszczane na platformie e-learning.prz.edu.pl lub MS Teams.

- prace realizowane w ramach pracy własnej powinny być (przygotowane na odpowiednim formularzu jeżeli tak wskaże wykładowca) dostarczone wykładowcy w ustalonym terminie, najpóźniej do końca semestru, w postaci pisemnej i/lub elektronicznie (zależnie od ustaleń). Niezłożenie pracy do końca semestru skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Forma i sposób przeprowadzenia egzaminu

Egzamin pisemny składa się z co najmniej z jednego z poniżej wymienionych elementów (według ustaleń):

Pytania otwarte (pytanie - odpowiedź) lub test

Zadanie - mapowanie strumienia wartości

Algorytm postępowania dla wybranego procesu wraz z celem, kryteriami i wskaźnikami oceny oraz wartościami oczekiwanymi wskaźników.

Student musi odpowiedzieć na każde pytanie otwarte i uzyskać co najmniej 1 pkt z dwóch możliwych do uzyskania przy każdym pytaniu.

Na egzamin należy przynieść ze sobą papier kancelaryjny, jeżeli egzamin odbywa się fizycznie na terenie uczelni.

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie

 1. Definicja i cechy procesu
 2. Identyfikacja procesów
 3. Sekwencja procesów
 4. Powiązania między procesami
 5. Mapa procesów
 6. Cele procesów
 7. Kryteria oceny procesów
 8. Wskaźniki oceny procesów i ich ustalanie wartości oczekiwanych wskaźników
 9. Dokumentowanie procesów
 10. Zastosowanie metod i narzędzi zarządzania jakością w zarządzaniu procesowym
 11. Monitorowanie procesów i sposoby zbierania danych
 12. Metody do analizy danych
 13. Metody do doskonalenia procesów
 14. Metoda 5S
 15. Mapowanie strumienia wartości
 16. Ocena systemu pomiarowego
 17. Algorytm postępowania

Polecana literatura:

 1. Stadnicka D.: Wieloaspektowe podejście do zwiększania efektywności przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2018.
 2. Zarządzanie procesowe w organizacjach: teoria i praktyka, red. nauk. Agnieszka Bitkowska i Elżbieta Weiss; (aut. Bednarek Mariusz i in.). Vizja Press & IT, Warszawa: 2015.
 3. Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe, red. nauk. Kazimierz Szatkowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 2014.
 4. Agnieszka Bitkowska, Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach. Difin, Warszawa: 2013.
 5. Podejście procesowe: teoria i praktyka, pod red. Doroty Kuchty i Agaty Klaus-Rosińskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 2011.
 6. Stadnicka D.: Wybrane metody i narzędzia doskonalenia procesów w praktyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2016.
 7. Lean Manufacturing. Kompendium wiedzy. Pod red. Doroty Stadnickiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2021.
 8. Problemy w obszarach produkcyjnych. Cześć 1. Proste metody w trudnych zadaniach. Studia przypadków. Kompendium wiedzy. Pod red. Doroty Stadnickiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2021.
 9. Problemy w obszarach produkcyjnych. Cześć 2. Pracownik i technologie przyszłości. Studia przypadków. Kompendium wiedzy. Pod red. Doroty Stadnickiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2021.

Zarządzanie projektami

red. Dorota Stadnicka

Materiały do przedmiotu dostępne są na MS Teams.

Przykładowe tematy projektów dla studentów:

Projekt 1

 1. Wdrożenie nowego wyrobu do produkcji
 2. Uruchomienie nowej linii produkcyjnej
 3. Wdrożenie standaryzowanego systemu zarządzania (jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem, lub systemu zintegrowanego)
 4. Wdrożenie systemu komputerowego (np. do zarządzania magazynem)
 5. Uruchomienie nowego stanowiska pracy
 6. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników
 7. Budowa nowej hali produkcyjnej (magazynu)
 8. Wprowadzenie nowego wyrobu na rynek
 9. Rozwój nowego wyrobu

Projekt 2

Wdrożenie myślenia projektowego przy zarządzaniu innowacjami i zmianami.

Zasady zaliczenia przedmiotu

 1. Przygotowanie projektów zgodnie z wymaganiami.
 2. Złożenie projektów w wersji papierowej i/lub elektronicznej (jak ustalono z prowadzącym zajęcia projektowe) najpóźniej 48 godzin przed obroną projektu lub w terminie ustalonym na zajęciach.
 3. Publiczna obrona projektów połączona z ustnym zaliczeniem projektów w terminie ustalonym dla danej grupy nie później jak do końca semestru.
 4. Obecność na zajęciach obowiązkowa.
 5. Pisemne zaliczenie przedmiotu.

Zagadnienia obowiązujące na zaliczenie przedmiotu

 1. Etapy zarządzania projektami
 2. Definiowanie problemu i ustalanie celów projektu
 3. Identyfikowanie wymagań i oczekiwań klientów
 4. Pozyskiwanie funduszy dla finansowania przedsięwzięcia
 5. Macierz kompromisów
 6. Współczynnik ryzyka i niepewności realizacji przedsięwzięcia
 7. Kamienie milowe
 8. Główne zagrożenia dla realizacji przedsięwzięcia
 9. Struktura organizacyjna projektu
 10. Kompetencje członków zespołu projektowego
 11. Struktura zadań projektowych
 12. Macierz odpowiedzialności
 13. Ocena wykonalności przedsięwzięcia
 14. Analiza i wybór wariantów realizacji przedsięwzięcia
 15. Identyfikacja zagrożeń i określanie działań zapobiegawczych
 16. Planowanie budżetu
 17. Harmonogram Gantta
 18. Diagramy sieciowe
 19. Ścieżka krytyczna
 20. Monitorowanie realizacji przedsięwzięcia
 21. Sprawozdawczość
 22. Ocena osiągnięcia założonych celów projektu
 23. Podsumowanie projektu
 24. Zakończenie projektu
 25. Wykorzystanie Microsoft Project w zarządzaniu projektami
 26. Wdrożenie myślenia projektowego przy zarządzaniu innowacjami i zmianami.

Polecana literatura:

 1. Zarządzanie procesami i projektami,  pod redakcją Marka Wirkusa. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk: 2015.
 2. Carl Chatfield, Timothy Johnson, Microsoft Projekt 2013: krok po kroku. APN Promise, Warszawa: 2013.

Interesujące strony internetowe:

Lean Manufacturing

red. Dorota Stadnicka

Zasady zaliczenia przedmiotu:

 1. Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe.
 2. Oddanie sprawozdań pod koniec każdych zajęć i zaliczenie laboratorium.
 3. Pisemne zaliczenie przedmiotu.

Tematyka przedmiotu:

 1. Znaczenie Lean Manufacturing dla współczesnych przedsiębiorstw
 2. Ocena zdolności i monitorowanie stabilności procesów
 3. Zasady szczupłego myślenia
 4. System Produkcyjny Toyoty
 5. Mapowanie strumienia wartości
 6. Siedem strat w organizacji
 7. Narzędzia zarządzania jakością
 8. Narzędzia Lean Manufacturing
 9. Terminologia dotycząca Lean Manufacturing

Zagadnienia na zaliczenie

 1. Rozkład normalny
 2. Proces zdolny
 3. Proces statystycznie pod kontrolą
 4. Wskaźniki Cp, Cpk
 5. Rodzaje kart kontrolnych
 6. Rekalkulacja kart kontrolnych
 7. Metody projektowania kart kontrolnych
 8. Stosowanie kart kontrolnych
 9. Interpretacja danych na kartach kontrolnych
 10. Zasady TQM
 11. DFMEA, PFMEA, czynniki ryzyka: znaczenie, występowanie, wykrywalność
 12. Schemat blokowy
 13. Arkusze kontrolne
 14. Histogram
 15. Wykresy korelacji
 16. Analiza Pareto-Lorenza, zasada 80:20
 17. Diagram Ishikawy
 18. Metoda 5xDlaczego?
 19. Metoda 5S: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina
 20. Raport A3
 21. Gemba walk
 22. Andon
 23. Poka Yoke
 24. Jidoka
 25. Just in Time
 26. Przepływ jednej sztuki
 27. Chaku chaku
 28. Kaizen
 29. Cykl Deminga, PDCA
 30. Kaikaku
 31. Praca standardowa
 32. Macierz kompetencji
 33. TPM, obsługa autonomiczna, OEE, kategoryzacja maszyn, system Lock-Out Tag-Out
 34. Mapowanie strumienia wartości: mapa stanu obecnego, mapa stanu przyszłego
 35. Rodzina wyrobów
 36. Wartość z punktu widzenia klienta
 37. 5 zasad odchudzania
 38. Rodzaje marnotrawstwa (muda): nadprodukcja, oczekiwanie, zbędny transport, zbędne przetwarzanie, zapasy, zbędny ruch, wady, niewykorzystany potencjał pracowników
 39. Czas taktu
 40. Czas cyklu
 41. Czas przetwarzania
 42. Czas przezbrojenia
 43. Czas utrzymania zapasów
 44. Czas przejścia (lead time)
 45. Dostępny czas pracy
 46. Pochodzenie danych do mapowania strumienia wartości
 47. Pchanie, ssanie
 48. System Kanban, kanbany transportowe, produkcyjne, sygnalizacyjne; kanbany kartkowe, pojemnikowe, elektroniczne, skrzynka na karty kanban
 49. FIFO
 50. Proces stymulator
 51. Przepływ informacji drogą elektroniczną
 52. Poziomowanie produkcji
 53. Heijunka
 54. SMED
 55. Ustalanie liczby operatorów niezbędnych do obsadzenia linii produkcyjnej

Komunikacja ze studentami

 1. Na zajęciach laboratoryjnych i wykładowych
 2. W godzinach konsultacji
 3. W wyjątkowych sytuacjach w formie mailowej, przy podaniu tematu maila "Lean Manufacturing"

Polecana literatura

 1. Stadnicka D.: Wybrane metody i narzędzia doskonalenia procesów w praktyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2016
 2. Stadnicka D.: Wieloaspektowe podejście do zwiększania efektywności przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2018.
 3. Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W.: Lean Manufacturing. Doskonalenie produkcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2015.
 4. Rother M. , Shook J.: Naucz się widzieć. Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska. Wrocław, 2009.

Wiedzę można poszerzyć studiując inne pozycje literaturowe:

 1. https://leanacademy.wbmil.prz.edu.pl patrz zakładka Źródła wiedzy
 2. ilalean.prz.edu.pl patrz zakładka Rezultaty projektu

Inżynieria Produkcji

red. Dorota Stadnicka

Zasady zaliczenia przedmiotu:

 1. Opracowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej do zaliczenia. Prezentacja projektu na zajęciach. 
 2. Pisemne zaliczenie przedmiotu – test wielokrotnego wyboru z punktami ujemnymi za nieprawidłowe odpowiedzi.

Tematyka przedmiotu:

 1. Ogólne założenia i zasady szczupłej produkcji (Lean Manufacturing)
 2. Straty występujące w procesach produkcyjnych i możliwości ich identyfikacji
 3. Wybrane systemy produkcyjne (Toyota Production System i inne)
 4. Mapowanie strumienia wartości procesów produkcyjnych
 5. Wybrane metody i narzędzia wspomagające zarządzanie produkcją
 6. Możliwości zastosowania elementów automatyki i robotyki w zarządzaniu produkcją

Zagadnienia na zaliczenie

 1. Zasady szczupłej produkcji / 5 zasad odchudzania
 2. Rodzaje strat (muda): nadprodukcja, oczekiwanie, zbędny transport, zbędne przetwarzanie, zapasy, zbędny ruch, wady, niewykorzystany potencjał pracowników
 3. Mapowanie strumienia wartości: mapa stanu obecnego, mapa stanu przyszłego
 4. Rodzina wyrobów
 5. Wartość z punktu widzenia klienta
 6. Czas taktu (takt time)
 7. Czas cyklu (cycle time)
 8. Czas przetwarzania (processing time)
 9. Czas przezbrojenia (setup time)
 10. Czas utrzymania zapasów
 11. Czas przejścia (lead time)
 12. Dostępny czas pracy
 13. Pochodzenie danych do mapowania strumienia wartości
 14. Pchanie, ssanie
 15. System Kanban, kanbany transportowe, produkcyjne, sygnalizacyjne; kanbany kartkowe, pojemnikowe, elektroniczne, skrzynka na karty kanban
 16. FIFO
 17. Proces stymulator
 18. Przepływ informacji drogą elektroniczną
 19. Poziomowanie produkcji, Heijunka
 20. SMED
 21. Karty kontrolne
 22. TQM, Zasady TQM
 23. Schemat blokowy, graficzny algorytm postępowania
 24. Analiza Pareto-Lorenza, zasada 80:20
 25. Diagram Ishikawy
 26. Metoda 5xDlaczego?
 27. Metoda 5S: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina
 28. Raport A3, Raport 8D
 29. Gemba walk
 30. Andon
 31. Poka Yoke
 32. Jidoka
 33. Just in Time
 34. Przepływ jednej sztuki, przepływ ciągły
 35. Chaku chaku
 36. Kaizen, Kaikaku
 37. Cykl Deminga, PDCA
 38. Praca standardowa
 39. Macierz kompetencji
 40. TPM, OEE
 41. Hoshin Kanri
 42. Burza mózgów
 43. Zbieranie i integracja danych produkcyjnych
 44. Wizualizacja, raportowanie i analizy danych produkcyjnych, KPI
 45. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów
 46. Automatyzacja procesów kontroli
 47. System Picking up
 48. Monitorowanie procesów, zleceń produkcyjnych, pracy maszyn, wyników kontroli, zużycia materiałów, przepływu wyrobów w toku produkcji, aspektów środowiskowych, awaryjności itd. z wykorzystaniem kodów kreskowych, RFID, czujników, Przemysłowy Internet Rzeczy
 49. Wymiana informacji z dostawcami i klientami
 50. Roboty przemysłowe, roboty współpracujące, w tym współpracujące z człowiekiem, automatyzacja procesów

Polecana literatura

 1. Stadnicka D.: Wybrane metody i narzędzia doskonalenia procesów w praktyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2016
 2. Stadnicka D.: Wieloaspektowe podejście do zwiększania efektywności przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2018.
 3. Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W.: Lean Manufacturing. Doskonalenie produkcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2015.
 4. Rother M. , Shook J.: Naucz się widzieć. Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska. Wrocław, 2009.
 5. Daniel T. Jones, James P. Womack, Lean thinking - szczupłe myślenie. Wydawnictwo: ProdPress. Wrocław., 2008
 6. Lean Manufacturing. Kompendium wiedzy. od red. Doroty Stadnickiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2021.
 7. Problemy w obszarach produkcyjnych. Cześć 1. Proste metody w trudnych zadaniach. Studia przypadków. Kompendium wiedzy. Pod red. Doroty Stadnickiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2021.
 8. Problemy w obszarach produkcyjnych. Cześć 2. Pracownik i technologie przyszłości. Studia przypadków. Kompendium wiedzy. Pod red. Doroty Stadnickiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2021.

Wiedzę można poszerzyć studiując inne pozycje literaturowe:

 1. https://leanacademy.wbmil.prz.edu.pl patrz zakładka Źródła wiedzy
 2. ilalean.prz.edu.pl patrz zakładka Rezultaty projektu

Plan

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję